LANDSCHAPSBEHEER

In de eeuwen die achter ons liggen was heel Nederland bedekt met ruig begroeid, onontgonnen land. Schapen behoorden tot de weinig landbouwhuisdieren die konden gedijen in deze biotoop. Ze wisten het voedingsarme gewas om te zetten eiwitrijk vlees en leverden wol voor het maken van kleding. Bovendien was de in potstallen opgevangen mest een onmisbare bron voor de aanleg van rijke akkers. 

Door de eeuwen heen werden veel ruige terreinen in cultuur genomen en maakte het schrale heideschaap plaats voor melkrijk vee en vette varkens. Het heideschaap dreigde zelfs uit te sterven. In het midden van de 19e eeuw waren er nog slechts enkele honderden over. 

Heden ten dage zijn er weer enkele duizenden heideschapen, welke doelmatig de mooie heidevelden in Nederland bevolken. In tegenstelling tot vroeger zijn vlees en wol bijzaken geworden, en is de begrazing op zich het belangrijkste doel. Heideschapen houden heidevelden open, fit en vitaal, iets waar de grote natuurorganisaties naar streven. Een andere belangrijke eigenschap is dat het allesvreters zijn. Waar reguliere schapen hun neus ophalen voor grove kruiden en takken eten onze heideschapen juist graag ruige kruiden als distels, brandnetels en pitrus. Erg handig, want zonneparken staan er doorgaans vol van.

FLORA & FAUNA

Zonder ingrepen zou de natuur in Nederland in enkele jaren tijd volledig bebost raken. Open terreinen zouden dicht groeien met soorten als de berk, prunus en grove den en op de door hogere stikstofgehaltes rijker geworden bodem zou gras de kwetsbare heide volledig overwoekeren. Dit kan machinaal goed bestreden worden, maar in veel gevallen wordt door natuurorganisaties en beheerders van zonneparken graag teruggegrepen op het schaap. Passend bij de traditie en in vele gevallen ook zorgvuldiger, voordeliger en milieuvriendelijker dan de inzet van landbouwwerktuigen. 

WAAROM SCHAPEN

• Schapen gaan meer geleidelijk en natuurlijker te werk dan machines.

• Schapen grazen gevarieerd, waardoor de spreiding in vegetatie groter wordt.

• Schapen zorgen via hun mest en vacht voor verspreiding van plantenzaden. 

• Schapen ontrekken door hun begrazing voedingsstoffen uit de bodem, hetgeen verschraling tot effect heeft. Dit in tegenstelling tot maaien.

• Schapen drinken geen milieubelastende fossiele brandstoffen, enkel water.

• Schapen veroorzaken minder schade aan de kwetsbare draagkracht van de bodem dan de profielbanden van zware maaimachines. 

• Schapen hebben een hoge aaibaarheidsfactor en worden gewaardeerd door burgers.


WERKWIJZE


Natuurbegrazing de Monden is een professionele partner voor begrazingsprojecten. Beschikbare tijd en middelen worden met een enthousiast team van gediplomeerde dierverzorgers ingezet. Het beheer met schapen vind plaats in permanent of tijdelijk omheinde gebieden. Gedurende de koude maanden graast de kudde op graspercelen van melkveehouders. Deze totaalaanpak bespaard arbeid en kosten. Een creatief totaalpakket waardoor Natuurbegrazing de Monden in staat is om vakkundige begrazing van aantrekkelijke natuurterreinen en zonneparken aan te bieden voor een zeer concurrerende prijs.